Klauzula informacyjna - Konsument

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 14 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lift.Up Sp. z o. o. 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków, poprzez email: biuro@liftupinstalacje.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 422 119 585.

II. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres oraz nr telefonu zostały nam przekazane w ramach umowy na pozyskiwanie klientów przez osobę polecającą, której wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę telekomunikacyjną i na przesłanie informacji handlowej.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1)nawiązania z Panią/Panem kontaktu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO),

2)przedstawienia naszej oferty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO).

IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych przez osobę, która poleciła nam Panią/Pana jako potencjalnego klienta było dobrowolne. Osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim oświadczyła, że wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych, zgodę telekomunikacyjną i na przesyłanie informacji handlowych w innym przypadku nie moglibyśmy nawiązać z Panią/Panem kontaktu.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  2. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, prawne i doradcze oraz innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również przekazane naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu, gdy cel przetwarzania danych zostanie zrealizowany.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

1) Dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) Otrzymania kopii danych osobowych,

3) Sprostowania danych osobowych,

4) Usunięcia danych osobowych,

5) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6) Przenoszenia danych osobowych,

7) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

8) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,

– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-8 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.