Polityka Prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej liftup.pl jest wykonująca działalność gospodarczą Lift.Up Sp. z o. o.  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków, poprzez email: biuro@liftupinstalacje.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu:  422 119 585, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA – ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000678667, posiadająca REGON 367429902 oraz NIP 7322184707, o kapitale zakładowym 3 500 000 złotych, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@liftupinstalacje.pl, zwany/a dalej “Administratorem”.

2.Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony liftup.pl w przypadku:

– Skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,

– zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1.Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Kod pocztowy.
 1. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 2. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podstawy prawne żądania użytkownika:

 • Dostęp do danych – art. 15 RODO
 • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
 • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
 • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
 • Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
 • Sprzeciw – art. 21 RODO
 • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

W celu realizacji powyższych uprawnień można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres:  biuro@liftupinstalacje.pl  lub skontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pisząc na adres: iod@liftupinstalacje.pl

W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi nas komplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI “COOKIES”

1. Strona Administratora używa plików „cookies”.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: sesyjne i stałe „Cookies”, „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

4. Administrator wykorzystuje własne pliki „cookies” w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Pliki „cookies” tworzone na tej stronie zapisywane są lokalnie w pamięci Państwa komputera. Kopia pliku przesyłana jest automatycznie na serwer dmsales.com. Pliki „cookies” mogą zawierać dane osobowe, które w sposób pośredni mogą umożliwić identyfikację użytkownika strony, takie jak np. adres IP użytkownika. Dmsales.com należący do DBMS sp. z o o nie pozyskuje w ramach plików „cookies” żadnych tzw. „informacji wrażliwych”, np. informacji o stanie zdrowia, informacji o wyznaniu, orientacji seksualnej czy przynależności związkowej. Rejestrowane pliki „cookies” służą do korzystania ze wszystkich funkcjonalności strony internetowej, służą poprawie jakości i szybkości działania oraz dopasowaniu treści strony do Państwa potrzeb.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza w artykułach, wiadomościach oraz w postaci obrazków. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

NEWSLETTER

1. Użytkownicy mają możliwość subskrypcji newslettera, w przypadku wprowadzenia go przez Administratora, poprzez dobrowolne podanie adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na:

a) otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowej w formie biuletynu „newsletter” – w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Administratora – Lift.Up z siedzibą w Krakowie (oraz jej partnerów handlowych).

b) na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez Administratora – Lift.Up z siedzibą w Krakowie (oraz jej partnerów handlowych).

2. Podanie danych osobowych w celu subskrypcji newslettera Lift.Up jest dobrowolne.

3. Subskrybentom newslettera przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawo do wycofania zgody w każdym czasie zgodnie z klauzulą informacyjną. W razie wątpliwości odnośnie zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt poprzez stronę.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROWADZENIA KORESPONDENCJI

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lift.Up Sp. z o. o. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków lub mailowo pisząc na adres: biuro@liftupinstalacje.pl

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków lub poprzez email: iod@liftupinstalacje.pl

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1) prowadzenia korespondencji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZKONSEKWENCJI NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia korespondencji.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów.

2. Pani/Pana dane mogą być przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, hostingodawcy poczty elektronicznej oraz innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji i mogą zostać usunięte przez Administratora w każdym momencie po uprzednim zgłoszeniu żądania usunięcia.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

1) Dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) Otrzymania kopii danych osobowych,

3) Sprostowania danych osobowych,

4) Usunięcia danych osobowych,

5) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6) Przenoszenia danych osobowych,

7) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

8) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody, w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

*Prawa wymienione w pkt 1-8 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUBORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.